ពេជ កណិការ

ពេជ កណិការ

Pich Kaknika

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation