ឆន ដារ៉ុង

ឆន ដារ៉ុង

Chhorn Darong

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Phnom Penh International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++