សាន អែលវ៉ាន់ថាត

សាន អែលវ៉ាន់ថាត

San Eivanthat

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator