ចក់ ផារ៉េន

ចក់ ផារ៉េន

Chork Pharen

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++