នួន ភិរក្ស

នួន ភិរក្ស

Noun Phireak

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី មហាវិទ្យាល័យ វិស្វកម្ម

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++