ប៉ូ ម៉ាលីនី

ប៉ូ ម៉ាលីនី

Po Maliny

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++