ភ័ណ ស្រីលីន

ភ័ណ ស្រីលីន

Phorn Sreylin

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator