នន់ មុន្នីស្រីរ័ត្ន

នន់ មុន្នីស្រីរ័ត្ន

Nun moni sreyroath

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator