លី មុនីពិសិដ្ឋ

លី មុនីពិសិដ្ឋ

Ly Monespiseth

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Paragon International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C++OOP