អ៊ីង សុខសីហា

អ៊ីង សុខសីហា

Ing Sokseyha

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network