កែវ ក័ន្យារ៉ាត់

កែវ ក័ន្យារ៉ាត់

Kev Kanyarath

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី NIPTTCT

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++