អ៊ីង ស្រីលីន

អ៊ីង ស្រីលីន

Ing Sreylin

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី NIPTTCT

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++