អ៊ិន វុទ្ឋា

អ៊ិន វុទ្ឋា

Int Vuthea

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី NIPTTCT

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning