ប៊ន់ ពន្លឺ

ប៊ន់ ពន្លឺ

Bun Punleu

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. JavaScript + Jquery
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap