ប៊ន់ ពន្លឺ

ប៊ន់ ពន្លឺ

Bun Punleu

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. JavaScript
  2. Website Design With CSS