សុភ័ត្រ្តា ណារិទ្ឋីសីលា

សុភ័ត្រ្តា ណារិទ្ឋីសីលា

Sopheaktra Narithysila

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap