ស៊ីវ ពិសី

ស៊ីវ ពិសី

Siv Pisey

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing
  2. C# Beginning