ស៊ីវ ពិសី

ស៊ីវ ពិសី

Siv Pisey

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing