ស្រី សាលី

ស្រី សាលី

Srey Saly

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី Phnom Penh International University-សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Website Design With CSS