ស្រី សាលី

ស្រី សាលី

Srey Saly

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap