ចា ស៊ីឡា

ចា ស៊ីឡា

Cha Syla

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming
  2. C# Beginning