ផេង គង់សម្បត្តិ

ផេង គង់សម្បត្តិ

Pheng Kung Sambath

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5