ចាន់ សុវណ្ណភ័ត្រា

ចាន់ សុវណ្ណភ័ត្រា

Chan Sovanpheaktra

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Institute of Foreign Languages-វិទ្យាស្ថាន ភាសាបរទេស

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop