ហ៊ត ហួតួឡេង

ហ៊ត ហួតួឡេង

Hort Hourturleng

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Paragon International Universit

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++