មាស សុភ័ក្រ្តា

មាស សុភ័ក្រ្តា

Meas Sopheaktra

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap