ម៉ី ឌីណា

ម៉ី ឌីណា

Mey Dina

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop