ឆេង ប៉េងគុណ

ឆេង ប៉េងគុណ

Chheng Pengkun

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop