ស្រ៊ុន ណាលីន

ស្រ៊ុន ណាលីន

Srun Nalin

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី NIPTTCT

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++