ស្រ៊ុន ណាលីន

ស្រ៊ុន ណាលីន

Srun Nalin

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី NIPTTCT

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. C# Beginning
  4. Website Design With CSS