អ៊ន ប៊ុនហុង

អ៊ន ប៊ុនហុង

Orn Bunhong

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++