ហ៊ាន ម៉េងហាង

ហ៊ាន ម៉េងហាង

Hean MengHang

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++