គ្រី ធារិទ្ឋ

គ្រី ធារិទ្ឋ

គ្រី ធារិទ្ឋ

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL