ហង្ស បញ្ញាវឌ្ឍ

ហង្ស បញ្ញាវឌ្ឍ

Hang Panhnhavadd

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. OOP PHP