ឈុន គុយស្រេង

ឈុន គុយស្រេង

Chhun KuySreng

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. JavaScript
  3. Website Design With CSS