លឹម សុវណ្ណ

លឹម សុវណ្ណ

Lim Sovann

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS