លឹម ចន្ទ័កុសល

លឹម ចន្ទ័កុសល

Lim Chankusol

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++