សៅ សក្ត័សិទ្ឋ

សៅ សក្ត័សិទ្ឋ

Sao Sakseth

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++