សៅ​ ស័ក្កសិទ្ឋ

សៅ​ ស័ក្កសិទ្ឋ

Sao Sakseth

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning