រដ្ឋា សុក្រិត

រដ្ឋា សុក្រិត

Ratha Sokret

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្ត្រា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Joomla Webmaster
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap