យ៉ុង ម៉ាលីន

យ៉ុង ម៉ាលីន

Yong Malin

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. JavaScript
  3. PHP & My SQL
  4. Website Design With CSS