ពៅ សុវណ្ណារ៉ា

ពៅ សុវណ្ណារ៉ា

Pov Sovannara

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. JavaScript
  3. Website Design With CSS