ស្វាយ ថាវីរៈ

ស្វាយ ថាវីរៈ

Svay Thavirak

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. C# Beginning
  3. Website Design With CSS