ស្វាយ ថាវីរៈ

ស្វាយ ថាវីរៈ

Svay Thavirak

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. JavaScript + Jquery
  3. PHP & My SQL
  4. C# Beginning
  5. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap