ឆា​យ ចរិយា

ឆា​យ ចរិយា

Chhay Chakriya

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop