ភ្លុក ស្រីផាន់ណេ

ភ្លុក ស្រីផាន់ណេ

Pluk Sreyphanne

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++