អ៊ូច សុធារ័ត្ន

អ៊ូច សុធារ័ត្ន

Ouch Sothearath

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++