អ៊ុំ សុឋានា

អ៊ុំ សុឋានា

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++