ហែម សុណា

ហែម សុណា

Hem Sona

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. JavaScript + Jquery
  3. PHP & My SQL
  4. Python
  5. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap