អ៊ុយ ភិរិន្ទ

អ៊ុយ ភិរិន្ទ

Uy Pheren

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++