ជុំ ឩដ្ឋានប៉ៃលិន

ជុំ ឩដ្ឋានប៉ៃលិន

Chum Outhanpailin

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning