ពេជ្រ ណារិន

ពេជ្រ ណារិន

Pich Narin

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. HTML
  3. Joomla Webmaster
  4. Adobe Photoshop
  5. Window Server