សំអឿន វីរៈដែន

សំអឿន វីរៈដែន

Somoeurn Virakden

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C/C++
  3. HTML+HTML5&CSS