ឌី ជីវ៉ា

ឌី ជីវ៉ា

Dy Chiva

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C++OOP
  2. PHP & My SQL