ធី ខេមរៈវិចិត្រ

ធី ខេមរៈវិចិត្រ

Thin Khemarakvichet

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Microsoft Access (Level 1):
  2. Microsoft Access (Level 2):
  3. C# Beginning