ឯម  ពិសាល

ឯម ពិសាល

Em Pisal

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Phnom Penh Water Supply Authority

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS