ឯម  ពិសាល

ឯម ពិសាល

Em Pisal

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Phnom Penh Water Supply Authority

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. JavaScript + Jquery
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap