ឆុំ ស៊ីវម៉ី

ឆុំ ស៊ីវម៉ី

Chhom Sivmey

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap